Διαγωνισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 004/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182784) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση τωνΥπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων (Παροχή Υπηρεσιών καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου τουΣαββάτου, Κυριακών και Αργιών, για χρονικό διάστημα Έξι (6) μηνών, μίας (1)…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 005/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182705) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση τωνΥπηρεσιών Ξενοδοχείων CPV (55100000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), με τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 002/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182611) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ» (CPV: 90911200-8) για χρονικόδιάστημα…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 003/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182650) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών τροφοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Νοσηλευόμενων της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (CPV:…

Αναστολή Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Αναστολή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κοινού Διαγωνισμού Νο 027/2022, με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178213, για την παροχή Υπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό…

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠ025/2022 Διακήρυξη Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΕΠ025/2022 Διακήρυξη Διενέργειας 1ου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τηνανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων(CPV:50334130-5), σεεφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2022, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης24.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55322000-3)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 032/2022ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 180394 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55322000-3), ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ(ΚΟΙ.ΣΠ.Ε.) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 2716/1999 (Α ́96), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ500.000,00€ ΜΕ…

Απάντηση ερωτημάτων – διευκρινήσεων σχετικά με την Διακήρυξη Νο 028/2022

Απάντηση ερωτημάτων – διευκρινήσεων σχετικά με την Διακήρυξη Νο 028/2022, με αρ.ΕΣΗΔΗΣ 179047 για την αγορά πάγιου εξοπλισμού (προμήθεια και εγκατάσταση καινούριωνκλιματιστικών διαιρούμενου τύπου σπλιτ και τύπου ντουλάπας) για κλινικές και δομές τηςΟργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σχετικά :1. Η…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΕΠ 025/2022ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 180606 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CPV:50334130-5), ΣΕΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ ΕΤΟΥΣ 2022, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ψ.Ν.Θ.»,…

Μετάβαση στο περιεχόμενο