Διαγωνισμοί

Παροχή Διευκρινήσεων // Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Κοινός Διαγωνισμός Νο 006/2022 CPV: 15800000-7, για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής»

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό Νο 006/2022 CPV: 15800000-7, για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής», για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και της έδρας Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου,…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ // ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 170615) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών για διάθεση έτοιμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Νοσηλευόμενων της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV: 15800000-7)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV: 15800000-7)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣΔΑΠΑΝΗΣ 1.668.469,65€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 1.885.418,65€ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.336.939,30€ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.,…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες απολύμανσης & εξολόθρευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)για Παροχή Υπηρεσιών Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (CPV 9092100-9), προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.290,32€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 14.000,00€ με Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη και δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.935,48€…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβούλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (DPO) CPV (85312300-2), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.709,68€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 17.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.419,36€ ΠΛΕΟΝ…

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό Νο 009/2022 CPV: 79713000-5 // παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό Νο 009/2022 CPV: 79713000-5, για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης για δύο (2) έτη, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και της έδρας Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, με…

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικου διαγωνισμού // Μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ-ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (CPV 70311000-4)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης παγίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 013/2022(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ), CPV: 50000000-5, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την « Αγορά Δίκυκλης Μοτοσυκλέτας CPV(34410000) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.048.39 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 7.500,00 € με ΦΠΑ και Οχήματος VAN CPV(34130000) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.177.42 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 27.500,00 €…

Μετάβαση στο περιεχόμενο