Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ ΚΑΙΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ) ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CPV:42510000-4, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 100.460,00€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ…

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ

3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 52» CPV (38431200-7), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ…

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού // Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) CPV(79200000-6) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.» , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 140.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV: 09100000-0)»,ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)ΕΤΟΣ 164.838,71€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 204.400,00 € ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ (6) ΕΞΙΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), προκειμένου να αναθέσει τις Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου (ελέγχου και υπογραφής ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης έτους 2022, 2023)(CPV:79212100-4), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2022, για τις ανάγκες του…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης παγίων

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), προκειμένου να αναθέσει τις Υπηρεσίες για την «Επισκευή και Συντήρηση Παγίων», για έξι (6) μήνες, για την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.000,00 με Φ.Π.Α. με…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), προκειμένου να αναθέσει τις Υπηρεσίες για την «Αποκομιδή Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων», για την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης της έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (CPV: 71317210-8), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 4.960,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55321000-6), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ1.209.248,98€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ήτοι 1.499.468,74€ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ1.813.873,47€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 2.249.203,11€ ΜΕ…

Μετάβαση στο περιεχόμενο