Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (CPV: 71317210-8), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.600,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 11.904,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΒΑΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΑΤMΟΛΕΒΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ CPV: (45259000-7) , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.000,00€ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 22.320,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ »

Σας ενημερώνουμε ότι, η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης τουΓ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» , θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι τεχνικέςπροδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις,προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας. Η Υπηρεσία μας μέσω…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Συντήρηση ανελκυστήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) Για την ανάθεση των υπηρεσιών “Συντήρησης ανελκυστήρων στα κτίρια του Ψ.Ν.Θ. και των δομών του” CPV (50750000-7), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΖΕΦΥΡΟΣ» CPV (50700000-2) , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CPV (50334130 – 5) , ΓΙΑ ΔΥΟ ( 2 ) ΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 004/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182784) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση τωνΥπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων (Παροχή Υπηρεσιών καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου τουΣαββάτου, Κυριακών και Αργιών, για χρονικό διάστημα Έξι (6) μηνών, μίας (1)…