Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (CPV:55321000 – 6) , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.972,55€ ΠΛΕΟΝ…

«Παροχή Διευκρινήσεων»

Σε απάντηση ερωτήματος από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό Νο 011/2023, για την αγορά οχήματος για τιςανάγκες διανομής της τροφοδοσίας των ασθενών για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας ΨυχιατρικόΝοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ,…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2023

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 63.000m2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ,ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διακήρυξη για την Προμήθεια Ψυχομετρικών Τεστ για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για κοινωνικά σημαντικές ασθένειες σε υποβαθμισμένες κοινότητες διασυνοριακών περιοχών» και με ακρωνύμιο“EQUAL2HEALTH” η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. 009/2023 Διακήρυξη (Συστημικός αριθμός 182838) μεσφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ψυχομετρικών Τεστ για τις ανάγκες της ΟργανικήςΜονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μείωση τωνανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για κοινωνικά…

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 008/2023(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (CPV:71317210-8), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.600,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 11.904,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.,ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΜΕ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘEΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ.» CPV(50000000 – 5), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.848,39€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) No 007/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ CPV(55322000-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΛΚΥΟΝΗ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ…

Μετάβαση στο περιεχόμενο