Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για τη διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω τωνορίων, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας γευμάτων (Τραπεζοκόμοι) (CPV:55321000-6), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο)

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(Ψ.Ν.Θ.) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CPV: 42510000 – 4) ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΨ.Ν.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ » , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV: 09100000-0)»

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 145.670,57€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 180.631,50€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ (6) ΕΞΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 218.505,85€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 270.947,25€ ΜΕ…

Μετάβαση στο περιεχόμενο