Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 024/2022 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αριθ. 42η/20-12-2022 (Θέμα 4ο έκτακτο) , τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών παροχής…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (CPV:66514110-0), ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ ΕΤΟΥΣ 2022, ΓΙΑ ΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 0% ΓΙΑΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ…

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, αρ. 023/2022 / προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με αρ. 023/2022 Διακήρυξη (Συστημικός αριθμός 177445) μεσφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ», CPV: 24455000-8 σε εφαρμογή τουπρογράμματος προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2022, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης94.354,84 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 117.000,00 € με ΦΠΑ για ένα (1)…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55321000-6), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.515.700,58€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ήτοι 1.879.468,72€ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 030/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), προκειμένου να αναθέσει τις Υπηρεσίες Τροφοδοσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (προϋπολογισθείσα τιμή 6€ / κατ’ άτομο ημερησίως, πλέον Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ ΚΑΙΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ) ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CPV:42510000-4, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 100.460,00€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ…

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ

3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 52» CPV (38431200-7), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ…

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού // Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) CPV(79200000-6) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.» , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 140.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ…

Μετάβαση στο περιεχόμενο