Διαγωνισμοί

007/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια του είδους «Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα»CPV: 30121100-4 για τις ανάγκες της Οργανικής μονάδας «Ψυχιατρικό ΝοσοκομείοΘεσσαλονίκης» του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.» στο πλαίσιο εφαρμογής τουεγκεκριμένου Ενιαίου – Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2024.

ΕΠ 003/2024 1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.ΘΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) ΤΟΥ Ν. 2716/1999

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ψ.Ν.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.380,00 € ΜΕ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ…

Νο 02/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ, CPV (51100000 – 6), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ » – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευκρίνηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2260/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διευκρινίζετε ότι:Η Οικονομική Προσφορά, υποβάλλεται είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνοαπό τα ζητούμενα είδη και υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας σε κάθε είδος. Προσφορά η οποίαθα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας/είδος θα απορρίπτεται…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ψ.Ν.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.830,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ…

Μετάβαση στο περιεχόμενο