Διαγωνισμοί

Νο 02/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ, CPV (51100000 – 6), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ » – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διευκρίνηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2260/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διευκρινίζετε ότι:Η Οικονομική Προσφορά, υποβάλλεται είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνοαπό τα ζητούμενα είδη και υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας σε κάθε είδος. Προσφορά η οποίαθα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας/είδος θα απορρίπτεται…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ψ.Ν.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.830,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για τη διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω τωνορίων, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας γευμάτων (Τραπεζοκόμοι) (CPV:55321000-6), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο)

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(Ψ.Ν.Θ.) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Μετάβαση στο περιεχόμενο