Διαγωνισμοί

«Παροχή Διευκρινήσεων»

Σε απάντηση ερωτήματος από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό Νο 011/2023, για την αγορά οχήματος για τιςανάγκες διανομής της τροφοδοσίας των ασθενών για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας ΨυχιατρικόΝοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ,…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2023

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 63.000m2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ,ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 008/2023(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (CPV:71317210-8), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.600,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 11.904,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.,ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΜΕ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘEΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ.» CPV(50000000 – 5), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.848,39€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) No 007/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ CPV(55322000-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΛΚΥΟΝΗ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), CPV: 55322000-3, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ…

Ματαίωση της υπ ́αριθμ. πρωτ. 7201/03-04-2023 ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Παροχής Συμβουλών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας) (CPV: 71317210-8) προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 9.600,00€ χωρίς ΦΠΑ, για διάστημα (2) δύο ετών και δικαίωμα παράτασης (1) ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες…