Διαγωνισμοί

Διακήρυξη για την Προμήθεια Ψυχομετρικών Τεστ για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για κοινωνικά σημαντικές ασθένειες σε υποβαθμισμένες κοινότητες διασυνοριακών περιοχών» και με ακρωνύμιο“EQUAL2HEALTH” η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. 009/2023 Διακήρυξη (Συστημικός αριθμός 182838) μεσφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ψυχομετρικών Τεστ για τις ανάγκες της ΟργανικήςΜονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μείωση τωνανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για κοινωνικά…

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 008/2023(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (CPV:71317210-8), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.600,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 11.904,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.,ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΜΕ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘEΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ.» CPV(50000000 – 5), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.848,39€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) No 007/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ CPV(55322000-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΛΚΥΟΝΗ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), CPV: 55322000-3, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ…

Ματαίωση της υπ ́αριθμ. πρωτ. 7201/03-04-2023 ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Παροχής Συμβουλών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας) (CPV: 71317210-8) προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 9.600,00€ χωρίς ΦΠΑ, για διάστημα (2) δύο ετών και δικαίωμα παράτασης (1) ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (CPV: 71317210-8), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.600,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 11.904,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΒΑΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΑΤMΟΛΕΒΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ CPV: (45259000-7) , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.000,00€ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 22.320,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ »

Σας ενημερώνουμε ότι, η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης τουΓ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» , θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι τεχνικέςπροδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις,προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας. Η Υπηρεσία μας μέσω…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Συντήρηση ανελκυστήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) Για την ανάθεση των υπηρεσιών “Συντήρησης ανελκυστήρων στα κτίρια του Ψ.Ν.Θ. και των δομών του” CPV (50750000-7), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

Μετάβαση στο περιεχόμενο