Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CPV (50334130 – 5) , ΓΙΑ ΔΥΟ ( 2 ) ΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 004/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182784) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση τωνΥπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων (Παροχή Υπηρεσιών καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου τουΣαββάτου, Κυριακών και Αργιών, για χρονικό διάστημα Έξι (6) μηνών, μίας (1)…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 005/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182705) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση τωνΥπηρεσιών Ξενοδοχείων CPV (55100000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), με τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 002/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182611) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ» (CPV: 90911200-8) για χρονικόδιάστημα…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 003/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182650) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών τροφοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Νοσηλευόμενων της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (CPV:…

Αναστολή Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Αναστολή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κοινού Διαγωνισμού Νο 027/2022, με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178213, για την παροχή Υπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό…

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠ025/2022 Διακήρυξη Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΕΠ025/2022 Διακήρυξη Διενέργειας 1ου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τηνανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων(CPV:50334130-5), σεεφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2022, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης24.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%…

Μετάβαση στο περιεχόμενο