Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης παγίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 013/2022(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ), CPV: 50000000-5, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την « Αγορά Δίκυκλης Μοτοσυκλέτας CPV(34410000) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.048.39 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 7.500,00 € με ΦΠΑ και Οχήματος VAN CPV(34130000) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.177.42 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 27.500,00 €…

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝΜΝΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ 34 » CPV (71000000-8) , ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥΚΟΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ψ.Ν.Θ.) ΤΟΥΓ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV: 79713000-5)»ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV: 79713000-5)» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 714.838,70€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 886.400,00€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ,ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.072.258,05€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 1.329.600,00€ΜΕ Φ.Π.Α. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ /FANCOILS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ /FANCOILS ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CPV:42510000, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 74.400,00€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες εξωτερικού ηλεκτρολόγου και ηλεκτρολογικού ελέγχου εσωτερικών εγκαταστάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ψ.Ν.Θ. ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ – ΈΚΔΟΣΗ ΕΛΟΤ HD 384 (Η ΝΕΟΤΕΡΟΥ) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ψ.Ν.Θ.» CPV: 71314100-3 (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ…

2η Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Προμήθεια και τοποθέτηση νέωνανιχνευτών

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 52» CPV (38431200-7), ΓΙΑ ΤΙΣ…

Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός (004/2022) // Αντιδραστήρια εργαστηρίων

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με αρ. 004/2022 Διακήρυξη (Συστημικός αριθμός 159277) με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, CPV: 33696500-0 σε εφαρμογή του προγράμματοςπρομηθειών και υπηρεσιών έτους 2022, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για…