Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού // Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, ζεστών νερών χρήσεων (Ζ.Ν.Χ.) και ανακυκλοφορίας Ζ.Ν.Χ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Ζ.Ν.Χ.) ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ζ.Ν.Χ. ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ» CPV:45231300-8, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // προμήθεια & τοποθέτηση νέων ανιχνευτών προς αντικατάσταση παλαιών ραδιενεργών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 52» CPV (38431200-7), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Συντήρηση ανελκυστήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ» CPV (50712000-9), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / εργασίες στο ακτινολογικό εργαστήριο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΝΥΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» CPV (45430000), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» CPV (24931230), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Εργασίες ανακαίνισης wc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ WC AMEA ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» CPV (45453000-7), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Υπηρεσίες αντικατάστασης παραθύρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» CPV (45421132), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Εργασίες αποκατάστασης συστήματος ψύξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΨΥ ΚΤ» CPV (50730000), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (CPV: 71317210-8), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 4.960,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών στο χώρο εργασίας (Ιατρός Εργασίας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) (CPV: 85147000-1), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.000,00 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 7.440,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ…

Μετάβαση στο περιεχόμενο