Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες απολύμανσης & εξολόθρευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
για Παροχή Υπηρεσιών Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (CPV 9092100-9), προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.290,32€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 14.000,00€ με Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη και δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.935,48€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 21.000,00€ με Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ενιαίου – Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2022

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο