Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες εξωτερικού ηλεκτρολόγου και ηλεκτρολογικού ελέγχου εσωτερικών εγκαταστάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ψ.Ν.Θ. ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ – ΈΚΔΟΣΗ ΕΛΟΤ HD 384 (Η ΝΕΟΤΕΡΟΥ) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ψ.Ν.Θ.» CPV: 71314100-3 (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.387,10 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 29.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο