Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ, με την αριθμ.13η/26-05-2016 (Θέμα:49) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών καθαριότητας για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γ. Ν. Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και των Δομών του, με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 97 του Ν.4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 4384/2016.

Διαθέσιμα αρχεία