Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση απασχόλησης Νομικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) Μερικής Απασχόλησης για την Πράξη ΕΣΠΑ «Συνέχιση της Υποστήριξης της Απασχολησιμότητας των Απεξαρτημένων Ατόμων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001812, που υλοποιείται από το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»

Μετάβαση στο περιεχόμενο