ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ.,(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με την αρ. 18/Δ4/10-03-2020 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών,  της Αποθήκης Γενικού Υλικού πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ από 100% παρθένο υλικό πολυαιθυλενίου, χωρίς σκουπίδια  και ανομοιομορφία στο χρώμα, πάχους 20μ-30μ να φέρουν ραφή   συγκόλλησης κάτω αλλά και στα πλαϊνά.

Να δοθεί, τιμή για το κιλό καθώς και το βάρος της σακούλας,  για συσκευασία σε χύμα και  σε ρολά των 10-20 τεμ.(εφόσον διατίθενται και σε αυτή τη μορφή)

Για ποσότητα :   α) 4.000 ΤΕΜ.  Διαστάσεις 60Χ80  εκ.  

                          β) 2.000 ΤΕΜ.  Διαστάσεις 80Χ110 εκ

Με  προϋπολογισμό δαπάνης συνόλου 840,00€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την αρ. 1121/16-01-2020(ΨΘΟ046906Α-ΓΞ4) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., μέχρι τις 26-03-2020, ημέρα Πέμπτη  και έως τις 12:00 μ.μ., στη διεύθυνση Λαγκαδά 196, 56430 Σταυρούπολη,  Θεσσαλονίκη και η αποσφράγιση θα γίνει την ίδια ημέρα στις 13:00μ.μ.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 20/03/2020                                                                   

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                      
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ                                                                          

Διαθέσιμα αρχεία