ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨ (Ψ.Ν.Θ.) προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων CPV 42512200-0 για την κάλυψη των αναγκών της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και των εξωτερικών δομών της, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Γραφείο 11, κτίριο Διοίκησης), Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 14η /25.06.2020 (ΑΔΑ 6ΜΦ546906Α- 2ΨΟ Απόφαση Διοικήτριας περί έγκρισης Διενέργειας της παραπάνω προμήθειας προϋπολογισμού δαπάνης #20.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 432/25.06.2020 (Ψ2Ξ746906Α-73Φ ( Κ.Α.Ε. 7112.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους και θα συνοδεύονται απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν.
4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».

Διαθέσιμα αρχεία