ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨ (Ψ.Ν.Θ.)  προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης  για την ανάδειξη αναδόχου για «Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης ενός (1) ατόμου, με 8ωρη ημερήσια απασχόληση», για ένα έτος, για τις ανάγκες του  τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, με παραχώρηση κατ΄ αποκλειστικότητα  του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν. 2716/1999, για την κάλυψη αναγκών του  τμήματος Πληροφορικής της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 13.306,45 € πλέον του Φ.Π.Α, 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα βαρύνει τον οικείο Κωδικό προϋπολογισμού 0419 του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2019.

Οι γενικοί όροι και η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών της υπό ανάθεσης σύμβασης αναφέρονται στα   Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης) έως και την 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ .

Διαθέσιμα αρχεία