ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
No 007/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ CPV(55322000-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΛΚΥΟΝΗ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 30.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 37.200,00€ ΜΕ ΦΠΑ, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Διαθέσιμα αρχεία