ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την ταχεία βιβλιογραφική ανασκόπηση (rapid literature review) και την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την ψυχική υγεία και την πανδημία COVID-19 στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.1.1 της Πράξης με ακρωνύμιο Equal2Health που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Διαθέσιμα αρχεία