ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για την « Αγορά Δίκυκλης Μοτοσυκλέτας CPV(34410000) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.048.39 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 7.500,00 € με ΦΠΑ και Οχήματος VAN CPV(34130000) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.177.42 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 27.500,00 € με ΦΠΑ, για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ».

Διαθέσιμα αρχεία