Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών του επιστημονικού συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό  Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Οι έχοντες δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται καθορίζονται από την  παραπάνω αναφερόμενη υπουργική απόφαση και με τις διευκρινίσεις που παρέχονται με τα παραπάνω έγγραφα του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών ορίζονται ως εξής:

1.  Ενός (1) ιατρού με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, ή Καθηγητή, οποιασδήποτε βαθμίδας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου, που εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρο, την 30/08/2022

2.  Δύο (2) ιατρών με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ή μελών ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, που εκλέγονται από όλους τους Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και των μελών ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, με τους αναπληρωτές τους, την 30/08/2022

3.  Ενός (1) ιατρού με βαθμό Επιμελητή  Α΄, που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Α΄ του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του, την 30/08/2022

4.  Ενός (1) ιατρού με βαθμό Επιμελητή  Β΄, που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Β΄ του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του, την 30/08/2022

5.  Ενός (1) επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας μη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που εκλέγεται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του, την 31/08/2022

6.  Ενός (1) επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας μη ιατρό, κατηγορίας ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που εκλέγεται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΤΕ, που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του, την 31/08/2022

7.  Ενός (1) ειδικευόμενου ιατρού, που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του, την 31/08/2022

8.  Ενός (1) Νοσηλευτή ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ και ελλείψει αυτού, ενός Νοσηλευτή ΤΕ ή Μαίας ή Επισκέπτρια Υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που εκλέγεται από όλους τους Νοσηλευτές, Επισκέπτριες Υγείας και Μαίες του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του, την 31/08/2022

Ο τρόπος εκλογής των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου καθορίζεται με την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.55542/4-5-2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (φεκ 769/2007 τ.Β΄), η οποία επισυνάπτεται.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο