Παροχή Διευκρινήσεων // Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Κοινός Διαγωνισμός Νο 006/2022 CPV: 15800000-7, για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής»

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό Νο 006/2022 CPV: 15800000-7, για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής», για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και της έδρας Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, με Συστημικό Αριθμό 169635, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Ενιαίου – Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2022, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα κάτωθι:
σε ερώτημα σχετικά με:

1) την κατάθεση πιστοποιητικού/βεβαίωσης HACCP/ISO 22000 από παραγωγό και διακινητή: Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της οικείας Διακήρυξης ορίζεται:

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ H.A.C.C.P. / ISO 22000 ( ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗ)….
Η υποχρέωση αυτή, για όσους Οικονομικούς Φορείς ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τα είδη της ομάδας 12 Είδη Οπωροπωλείου, αφορά τον διακινητή εφόσον ο παραγωγός καλλιεργητής δεν διαθέτει ISO παραγωγής οπωρολαχανικών.

2) την υποβολή προσφορών οι οποίες υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα ενδεικτική τιμή των ειδών:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών της οικείας Διακήρυξης ορίζεται:

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν δίνεται ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιο αριθμό για τα είδη των οποίων το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, γ) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και δ) η τιμή που δίνεται υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο