Ματαίωση της υπ ́αριθμ. πρωτ. 7201/03-04-2023 ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Παροχής Συμβουλών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας) (CPV: 71317210-8) προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 9.600,00€ χωρίς ΦΠΑ, για διάστημα (2) δύο ετών και δικαίωμα παράτασης (1) ένα επιπλέον έτος, για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.» (ΨΝΘ)

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο