ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ // ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 170615) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών για διάθεση έτοιμων γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Νοσηλευόμενων της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (CPV: (55322000-3) για δύο (2) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 82.200,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 92.886,00 € με ΦΠΑ 13 % με δικαίωμα παράτασης δύο (2) μηνών με τις εταιρείες ΑΛΣΟΣ CATERING ESPERIDON STREET IND.AREA ORAIOKASTRO», ΧΟΥΤΟΣ CATERING και ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ.

Φορέας: Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 56 429 Θεσσαλονίκη.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο