ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 005/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182705) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των
Υπηρεσιών Ξενοδοχείων CPV (55100000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), με τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, για
χρονικό διάστημα από 02-02-2023 έως 01-08-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 21.350,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι
26.474,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.


Φορέας: Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 56 429
Θεσσαλονίκη

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο