ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 004/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182784) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των
Υπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων (Παροχή Υπηρεσιών καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου του
Σαββάτου, Κυριακών και Αργιών, για χρονικό διάστημα Έξι (6) μηνών, μίας (1) θέσης Μάγειρα με εξάωρη
(6) απασχόληση, μίας (1) θέσης Βοηθού Μάγειρα με εξάωρη (6) απασχόληση, μίας (1) θέσης Πλύντη
Μαγειρείων με εξάωρη (6) απασχόληση και δεκαεπτά (17) θέσεις Τραπεζοκόμων – Βοηθητικού
προσωπικού κουζίνας με τετράωρη (4) απασχόληση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 139.800,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι
173.352,00€ με Φ.Π.Α. CPV (55321000-6) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), με τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 12-02-2023 έως 11-08-2023.


Φορέας: Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 56 429 Θεσσαλονίκη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο