Επικαιροποίηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης