Επαναλειτουργία Παρατηρητηρίου /Observatory & υλοποίησης δράσεων/trips

Σας ενημερώνουμε ότι από 1η Ιουνίου 2020 τίθεται σε επαναλειτουργία το Παρατηρητήριο/ Observatory και οι δράσεις/trips του έργου με ακρωνύμιο «Equal2Health», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V –A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», που η λειτουργία τους είχε ανασταλεί από την 11η Μαρτίου 2020, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα γενικής και κοινωνικής προστασίας που είναι σε ισχύ για τις υπηρεσίες υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο