ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠ025/2022 Διακήρυξη Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΠ025/2022 Διακήρυξη Διενέργειας 1ου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων(CPV:50334130-5), σε
εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2022, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης
24.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% για δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης (1) ένα έτος
προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% (2+1 έτη) και με κριτήριο κατακύρωσης
την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή)»


ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ. ΕΠ 025/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 180606


Σας ενημερώνουμε ότι η υπ αριθμ. ΕΠ025/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 180606 για την
επισκευή και συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου (CPV: 50334130-5), με εκτιμώμενη συμβατική αξία
19.354,84€ άνευ Φ.Π.Α. ήτοι 24.000.00€ με Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης (1) ένα
έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% (2+1 έτη) και με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), ακυρώθηκε λόγω εκ παραδρομής μη επιλογής του πεδίου « διαδικασία δύο
σταδίων» και δημοσιεύθηκε με συστημικό αριθμό 180878.
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύουν τα οριζόμενα της υπ. αριθμ. ΕΠ025/2022
Διακήρυξης.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο