ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV: 09100000-0)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV: 09100000-0)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 60.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
ΗΤΟΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ %
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, (ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ), ΟΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο