ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55322000-3)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 032/2022
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 180394

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55322000-3), ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(ΚΟΙ.ΣΠ.Ε.) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 2716/1999 (Α ́96), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
500.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 750.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΛΚΥΟΝΗ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022»

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο