Διακήρυξη για την Προμήθεια Ψυχομετρικών Τεστ για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για κοινωνικά σημαντικές ασθένειες σε υποβαθμισμένες κοινότητες διασυνοριακών περιοχών» και με ακρωνύμιο“EQUAL2HEALTH” η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020»


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. 009/2023 Διακήρυξη (Συστημικός αριθμός 182838) με
σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ψυχομετρικών Τεστ για τις ανάγκες της Οργανικής
Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μείωση των
ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για κοινωνικά σημαντικές
ασθένειες σε υποβαθμισμένες κοινότητες διασυνοριακών περιοχών» και με ακρωνύμιο
“EQUAL2HEALTH” η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 130.020,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
CPV: 33156000-8 – Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο