Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού // Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, ζεστών νερών χρήσεων (Ζ.Ν.Χ.) και ανακυκλοφορίας Ζ.Ν.Χ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΕΣΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Ζ.Ν.Χ.) ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ζ.Ν.Χ. ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ» CPV:45231300-8, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 48.306,45 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 59.900,00 ΜΕ ΦΠΑ.

Διαθέσιμα αρχεία