Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού // Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού & σύνδεση με Φυσικό Αέριο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄141 ΣΤΟ ΚΨΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ CPV:39340000-7, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.483,87€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 44.000,00 ΜΕ ΦΠΑ.

Διαθέσιμα αρχεία