Απάντηση ερωτημάτων – διευκρινήσεων σχετικά με την Διακήρυξη Νο 028/2022

Απάντηση ερωτημάτων – διευκρινήσεων σχετικά με την Διακήρυξη Νο 028/2022, με αρ.
ΕΣΗΔΗΣ 179047 για την αγορά πάγιου εξοπλισμού (προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων
κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου σπλιτ και τύπου ντουλάπας) για κλινικές και δομές της
Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σχετικά :
1. Η υπ’ αρ. 028/2022 Διακήρυξη (ΕΣΗΔΗΣ 179047)
2. Το υπ ́ αριθ. πρωτ. 28690/28-12-2022 Ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ της εταιρείας DIXONS
SOUTH – EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, σχετικά με την υπ’ αρ. 028/2022 Διακήρυξη (ΕΣΗΔΗΣ 179047) για την
αγορά πάγιου εξοπλισμού (προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων κλιματιστικών διαιρούμενου
τύπου σπλιτ και τύπου ντουλάπας) για κλινικές και δομές της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης», σας ενημερώνουμε τα εξής:
Σε ερώτημα σχετικά με το αν μπορεί να γίνει αποδεκτή προσφορά για κλιματιστική μονάδα
inverter, με ψυκτικό υγρό R32 ή καλύτερο, σας ενημερώνουμε ότι το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να
είναι φιλικό προς το περιβάλλον (οικολογικό) π.χ R32 ή φιλικότερο, οπότε το R32 καλύπτει τις
προδιαγραφές μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο