Αναστολή Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Αναστολή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κοινού Διαγωνισμού Νο 027/2022, με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178213, για την παροχή Υπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και της έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» CPV: 55321000-6.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο