Αποφάσεις Διοικητή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 187/2019

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων