Δίκτυο υπηρεσιών

Υπηρεσίες για τον πολίτη

 • Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
 • Εξωτερικά Iατρεία – Περιστατικά Ειδικοτήτων
 • Εξωτερικά Iατρεία – Ψυχιατρικά Περιστατικά
 • Επείγοντα Περιστατικά
 • Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείου
 • Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολόγων
 • Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων
 • Εξωτερικά Ψυχοθεραπευτικά Ιατρεία
 • Εξωτερικό Ιατρείο Ψυχο-Ογκολογίας

Κοινoτική φροντίδα

 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
 • Τμήμα ψυχοθεραπείας και στήριξης της οικογένειας
 • ΟΨΣΑΤ Α΄ & ΟΨΣΑΤ Β΄
 • ΟΨΣΕΤ Α΄ & ΟΨΣΕΤ Β΄
 • Κέντρο Ημέρας
 • Κοινωνική Λέσχη
 • Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με Διαταραχές Μνήμης
Μετάβαση στο περιεχόμενο