ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨ (Ψ.Ν.Θ.) προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια Αμόλυβδης Βενζίνης CPV 09132100-4 για (2) δύο μήνες, για τον εφοδιασμό των οχημάτων της, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης), Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄ αριθμ. 19ης /20.08.2020 (ΑΔΑ ΨΤΠΔ46906Α- ΧΣΣ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης Διενέργειας της παραπάνω προμήθειας προϋπολογισμού δαπάνης #5.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,, λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Νομό Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα της παράδοσης αυτών.
Η πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 475/12.08.2020 (68ΤΨ46906Α-84Ρ ( Κ.Α.Ε. 1611.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους και θα συνοδεύονται απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν.
4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
Η Σύμβαση θα έχει ισχύ για δύο (2) μήνες με δικαίωμα παράτασης 2 μηνών σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες ή η συμβατική αξία. Η εν λόγω σύμβαση θα λυθεί αυτόματα εάν
2
κατά την διάρκεια ισχύος της ολοκληρωθεί διαγωνισμός εγκεκριμένος στα πλαίσια υλοποίησης του Ενιαίου – Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2020 του Νοσοκομείου.
Ο φάκελος της Προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει τα εξής:
Προς:
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Γραφείο Προμηθειών
Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια Αμόλυβδης Βενζίνης CPV 09132100-4, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για δύο (2) μήνες.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr/diagonismoi .
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00΄ π.μ. έως 14:00΄μ.μ., στο τηλ.2313 324377 (αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντινίδης Βασίλειος).
Οι προσφορές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και προϋποθέσεις των Παραρτημάτων της παρούσης και ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της αποσφράγισης τους από την αρμόδια Επιτροπή.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Διαθέσιμα αρχεία