ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΒΑΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ( 2 ) ΑΤMΟΛΕΒΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ CPV: (45259000-7) , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.000,00€
ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 22.320,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ » – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο