ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ »

Σας ενημερώνουμε ότι, η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» , θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι τεχνικές
προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις,
προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας. Η Υπηρεσία μας μέσω της
διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των
ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών
Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια οχήματος τύπου VAN για τις ανάγκες διανομής
της τροφοδοσίας ασθενών του Ψ.Ν.Θ. είναι 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
Κρατήσεων και Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης. Η Διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ θα
διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. Με το
παρόν διαβιβαστικό επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο