ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Αριθμός 002/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 182611) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των
«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ» (CPV: 90911200-8) για χρονικό
διάστημα από 18-02-2023 έως 30-06-2023 (11 άτομα εξάωρης απασχόλησης, σε πρωϊνό και απογευματινό
ωράριο καθημερινές και Σαββατοκύριακα και αργίες, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα), με την εταιρεία
IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, με
προϋπολογιζόμενη δαπάνη 83.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 102.920,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Φορέας: Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 56 429
Θεσσαλονίκη.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο