Παράλληλες δράσεις

Επιτροπές – Υποστηρικτική δράση

Επιστημονικό Συμβούλιο

Με σοβαρό και καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του νοσοκομείου με άξονα τους επανενταξιακούς του στόχους, το επιστημονικό συμβούλιο έχει εισηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο στο ΨΝΘ και καλείται σε διάλογο και διεκπεραίωση επιστημονικών ζητημάτων της κοινότητας του νοσοκομείου. Για την οργάνωση και διαχείριση του δικτύου υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού και τις περαιτέρω δραστηριότητες του ΨΝΘ, το επιστημονικό συμβούλιο συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση αποφάσεων μέσα από το Συμβούλιο Διοίκησης. Τα μέλη του είναι αιρετά με εκλογές που πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια.

Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων

Η Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων λειτουργεί ως ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο στο πλαίσιο του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του νοσοκομείου όπως αυτός ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Λειτουργεί υπό την υπευθυνότητα του προέδρου αυτής και αποτελείται από οκτώ μέλη. Οι δραστηριότητες της επιτροπής εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων και αρμοδιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας στο χώρο εργασίας, την εξασφάλιση υψηλής νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, τη μείωση – κατά το δυνατόν – των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και την προστασία της υγείας ασθενών και υπαλλήλων. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων ασχολήθηκε με την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη σίτιση των ασθενών και τον τρόπο διανομής του φαγητού, την εξυγίανση των χώρων και την εφαρμογή κανόνων υγιεινής. Πιο συγκεκριμένα, εποπτεύει τη διαχείριση και το διαχωρισμό των απορριμμάτων σε μολυσματικά, δυνητικά μολυσματικά και οικιακά και παρεμβαίνει σε θέματα εξυγίανσης χώρων του νοσοκομείου αλλά και εξωνοσοκομειακών δομών. Μέσω της Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων οργανώθηκε και λειτουργεί ιατρείο υπαλλήλων όπου γίνονται υποχρεωτικοί εμβολιασμοί ασθενών και εργαζομένων, εξετάσεις ή άλλου είδους παρεμβάσεις και καλύπτονται έκτακτα ατυχήματα.

Επανενταξιακή Επιτροπή

Λειτουργεί σε συνάρτηση με τη λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου. Συμμετέχει στη διαχείριση ενδονοσοκομειακών Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων που έχουν ως κύριους στόχους την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην κοινωνική επανένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση πρώην ασθενών. Ο βασικός ρόλος της επιτροπής είναι εισηγητικός ως προς την επανενταξιακή πολιτική του νοσοκομείου.

Επιτροπή Εποπτείας Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη

Συντονίζει και εποπτεύει την λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη. Αποτελείται από τον Αναπληρωτή Διοικητή, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο