Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔΛΥΥ)

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4368/2016 και την Α3δ/Γ.Π.οικ./10976/10-02-2017 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: “πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΓΠΔΛΥΥ” (ΦΕΚ 662/Β’/02.3.17) και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις. Αναλαμβάνει την υποδοχή του προσερχόμενου λήπτη, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση διακίνησης και την συνοδεία του όπου απαιτείται, την ενημέρωση σχετικά με τις νοσοκομειακές υπηρεσίες και τα δικαιώματά του καθώς και των ανασφάλιστων, τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων αλλά και την αρχειοθέτησή τους. Διεκπεραιώνει δράσεις ενημέρωσης του προσωπικού για τα δικαιώματα του ασθενούς, καταγράφει ημερησίως σε ψηφιακό αρχείο τα πεπραγμένα αμέσως μετά το πέρας τους, συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα Τμήματα, τις Δομές και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου αλλά και με τα αντίστοιχα Γραφεία των Νοσοκομείων. Επίσης, διευκολύνει την υποβολή αναφορών του πολίτη στις Επιτροπές, στις Διευθύνσεις και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ενημερώνει και αναφέρεται για την παραβίαση των δικαιωμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Π.Ε. σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών, των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των ληπτών υπηρεσιών υγείας. Συντάσσει και υποβάλλει κάθε τρίμηνο απολογιστικό δελτίο πεπραγμένων στον Προϊστάμενο κ. Αναπληρωτή Διοικητή και αποστέλλει κάθε εξάμηνο έκθεση πεπραγμένων και Απολογιστικό Δελτίο Αναφορών-Καταγγελιών στις υπηρεσίες του Υπουργείου και της 3ης Υ.Π.Ε.

Πληροφορίες: κ. Παλαμπουίκη Χρυσούλα, Νοσηλεύτρια

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 231 3324119

email: reception@psychothes.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο