Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με την Αριθμ.  13η/27-05-2021, Θέμα Έκτακτο 5ο  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση Παιδοψυχιάτρου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) Μερικής Απασχόλησης για την Πράξη ΕΣΠΑ «Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041758 που υλοποιείται από το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση μέχρι τη λήξη  του προγράμματος

Διαθέσιμα αρχεία