ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 767/2016

∆ιαδικασία κλήρωσης για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης
για την διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων