ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαδικασία συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας (CPV:39830000-9), με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο.

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 58.123,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις Πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ.