ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 002/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ», (CPV 30192700-8) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 49.735,78€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).