ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CPV 79200000-6, ΠΡΟΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 69.999,32 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.ΠΑ. 24%, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. « Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.

Διαθέσιμα αρχεία

  • pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
    Μέγεθος αρχείου: 2 MB Λήψεις: 88
  • doc ΤΕΥΔ
    Μέγεθος αρχείου: 187 KB Λήψεις: 62