Συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ.Πρωτ.14686/17-07-2020 για την προμήθεια 15.000 χειρουργικών μασκών μιας χρήσης τριών στρωμάτων με λάστιχο για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 14686/17/07/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:ΨΜ7Κ46906Α-ΝΜΩ

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με συμπληρωματικές πληροφορίες– διευκρινίσεις :

α) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης όπου εκ παραδρομής αναφέρεται το ποσό των 6.201,00€ συμπ. ΦΠΑ 6% , αντί του ποσού 6.200,00€ συμπ. ΦΠΑ 6% ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να μην συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τη συγκεκριμένη τιμή, αλλά τη σωστή τιμή των 6.200,00€ συμπ. ΦΠΑ 6%, ήτοι το ποσό των 5.849,05€ πλέον ΦΠΑ 6% (6.200,00€ συμπ. ΦΠΑ 6%) και

β) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπου εκ παραδρομής αναφέρεται για την προμήθεια ενός επαγγελματικού φούρνου, αντί του σωστού, για την προμήθεια 15.000 χειρουργικών μασκών μιας χρήσης τριών στρωμάτων με λάστιχο.