Συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25655/03-12-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού CPV 33141620-2. Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 25655/03-12-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ:18 PROC004112308)

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με συμπληρωματικές πληροφορίες– διευκρινίσεις επί του είδους με α/α 7 Τροχήλατη βάση στο Πίνακα των ζητούμενων ειδών της ανωτέρω Πρόσκλησης.

Σχετικά με το υπό προμήθεια είδος με α/α 7 Τροχήλατη βάση, εκ παραδρομής αποτυπώθηκε στον πίνακα ζητούμενων ειδών.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς  οφείλουν να μην συμπεριλάβουν στην προσφορά τους το συγκεκριμένο είδος.