ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ (DETOX) ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ., (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την αρ. 21η/30-10-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θέμα 66ο, «Επικύρωση του από 22-10-2019 Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας της Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο 020/2019 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ανακαίνιση του κτιρίου της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης- Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων του ΨΝΘ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ»,  πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την προμήθεια των ειδών εξοπλισμού που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα για την ανακαίνιση του κτιρίου του DETOX, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ DETOX
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  (χωρίς ΦΠΑ) ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
5 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 927,42 1
9 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 314,52 2
11 FAN COIL ΝΕΡΟΥ, ψύξης-θέρμανσης ΤΕΜΑΧΙΟ 250,00 15
15 ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 60,48 1
16 ΜΟΝΟΖΥΓΟ – ΔΙΖΥΓΟ ΜΕ ΠΑΓΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 163,71 1
17 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 306,45 1
18 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 370,16 1
19 ΕΛΛΕΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 378,23 1
  ΣΥΝΟΛΑ   23

Οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη από τα είδη του Πίνακα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη   και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 π.μ., στο τηλέφωνο 2313 324112.

 Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Θεσσαλονίκη 12-12-2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία