ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.,(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με: α) το αρ. πρωτ. 25219/23-12-2019 έγγραφο του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» με θέμα «Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία προγράμματος παρέμβασης για εφήβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών», β) την αρ. 1η/09-01-2020 απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. (θέμα εκτ.1ο), πρόκειται να προβεί σε συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την μελέτη διαμόρφωσης μέρους του 5ου ορόφου του ιδιόκτητου κτιρίου του ΨΝΘ  επί της Γιαννιτσών 52, με στόχο τη λειτουργία  «Προγράμματος παρέμβασης για εφήβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών», σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και την κάτοψη  που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το κόστος διαμόρφωσης και διαρρύθμισης ανέρχεται σε 18.100€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 06-02-2020 ημέρα Πέμπτη  και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 07-02-2020, ημέρα. Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., στο τηλέφωνο 2313 324116  και 372.

 Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑΕ  0863.

Θεσσαλονίκη 23-01-2020

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ        

Διαθέσιμα αρχεία